Powrót do strony głównej

Najlepsza lokata - Świat finansówLokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy.

Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi.

Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Standardowa lokata to produkt obarczony niskim ryzykiem, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem bankowym wszystkie zdeponowane w bankach środki są chronione na mocy ustawy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Źródło: Wikipedia


Zobacz także: